Bong Pham obituary photo
 
In Memory of

Bong Pham

January 1, 1920 - August 27, 2017

Obituary


Bài tho luu bút Vinh danh tu?i th?

100 tu?i th? ? trên d?i
Hy h?u xua nay há ph?i choi
Tùng bá ngát xanh noi giá tuy?t
Phong tr?n giu s?ch chuy?n d?y voi
Ch?ng nhân m?y lúc trò hung ph?
M?c kích bao phen cu?c d?i d?i
S?ng tr?n ki?p ngu?i trên cõi th?
Ph?i chang m?i s? ? noi tr?i.
Huân Phong